De ontstaansgeschiedenis van de BIO-Overheid: Van BIR, BIG, BIWA en IPO naar één geïntegreerde baseline

Photo by Towfiqu barbhuiya / Unsplash

De ontstaansgeschiedenis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) begint met de behoefte aan een uniform informatiebeveiligingskader voor de gehele Nederlandse overheid. Voor de totstandkoming van de BIO waren er verschillende afzonderlijke baselines voor verschillende overheidssectoren, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en het informatiebeveiligingsbeleid van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en het informatiebeveiligingsbeleid van het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn richtlijnen en normenkaders voor informatiebeveiliging binnen verschillende sectoren van de Nederlandse overheid. Ze zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen deze sectoren te waarborgen.

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

De BIR is bedoeld voor de rijksdienst en de daaraan gelieerde organisaties. Het biedt een normenkader voor informatiebeveiliging om de risico's met betrekking tot de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te beheren en te beperken. De BIR is gebaseerd op internationale normen zoals ISO/IEC 27001 en 27002.

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)

De BIG is ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties en heeft als doel de informatiebeveiliging binnen deze sector te verbeteren. Het biedt een set van best practices en richtlijnen om de bescherming van gevoelige informatie en de continuïteit van dienstverlening te waarborgen.

Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA)

De BIWA is gericht op waterschappen en hun informatiebeveiliging. Het biedt een normenkader en richtlijnen voor het beheer van informatiebeveiligingsrisico's en het beschermen van gevoelige informatie binnen de waterschappen.

Informatiebeveiligingsbeleid van het Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het IPO is een samenwerkingsverband tussen de twaalf Nederlandse provincies. Het informatiebeveiligingsbeleid van het IPO richt zich op het waarborgen van de informatiebeveiliging binnen de provinciale overheden. Het beleid is gebaseerd op internationale normen en best practices en helpt provinciale overheden bij het implementeren van effectieve informatiebeveiligingsmaatregelen.

Deze afzonderlijke baselines zijn inmiddels geharmoniseerd en samengevoegd tot één gemeenschappelijke baseline, genaamd de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO zorgt voor een uniforme aanpak en terminologie op het gebied van informatiebeveiliging binnen de gehele Nederlandse overheid.

Dit maakt het voor overheidsorganisaties gemakkelijker om informatiebeveiligingsmaatregelen te implementeren en te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

Deze afzonderlijke baselines leidden tot een gefragmenteerde aanpak van informatiebeveiliging en het ontbreken van een eenduidige terminologie en standaarden. Om deze uitdagingen aan te pakken en de informatiebeveiliging binnen de gehele overheid te versterken, werd besloten om één geïntegreerde baseline te ontwikkelen: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

De Harmonisatie van de BIR, BIG, BIWA en IPO

De BIO is ontstaan uit de harmonisatie van de BIR, BIG, BIWA en IPO, en is bedoeld om een gemeenschappelijk informatiebeveiligingskader te bieden voor alle overheidsorganisaties op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het doel van de BIO is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van overheidsinformatie te waarborgen door het beheren en beperken van risico's met betrekking tot informatiebeveiliging.

De BIO is gebaseerd op internationale normen, zoals ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002, en biedt een risico gebaseerde benadering voor informatiebeveiliging. Het omvat beveiligingsmaatregelen en -principes die gericht zijn op organisatorische, fysieke en technische aspecten.

Sinds de invoering van de BIO hebben overheidsorganisaties een uniforme aanpak en terminologie op het gebied van informatiebeveiliging gekregen, wat de samenwerking en communicatie tussen de verschillende sectoren en organisaties bevordert. Bovendien helpt de BIO overheidsorganisaties bij het afstemmen van hun informatiebeveiligingsbeleid op internationale normen en het voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De ontwikkeling van de BIO-Overheid heeft geleid tot een meer geïntegreerde en effectieve aanpak van informatiebeveiliging binnen de Nederlandse overheid, en draagt bij aan het versterken van het vertrouwen van burgers en belanghebbenden in de veiligheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie en -diensten.